สิทธิของการเข้าถึงข้อมูล (Accessibility) (อัพเดทประจำปี 2558/2559)

Layer 1:    บุคคลทั่วไป Free ไม่ต้องลงทะเบียนสามารถเข้าดูฐานข้อมูลได้ดังนี้


หมวดที่ 1    ภาพรวมอัตราการจ่ายค่าจ้าง (เท่านั้น) – โดยที่สามารถเข้าดูเนื้อหาของหมวดนี้ได้ทั้งหมด

Layer 2:  บริษัทที่ไม่ได้ร่วมให้ข้อมูลการสำรวจ แต่ได้ซื้อสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูล

สามารถเข้าได้ทุกหมวด ยกเว้น หมวดที่ 5 ค่าจ้างเปรียบเทียบรายบริษัทของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

Layer 3:  บริษัทที่เข้าร่วมให้ข้อมูลการสำรวจ

เข้าได้ทุกหัวข้อ รวมถึง หมวดที่ 5 ข้อมูลเปรียบเทียบเฉพาะบริษัทของตนเอง
 
*** หมายเหตุ สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมให้ข้อมูล แต่ไม่สามารถเข้าดูข้อมูลในหมวดที่ 5 ได้ เนื่องจาก ในอุตสาหกรรมของท่าน มีจำนวนสถานประกอบการร่วมโครงการ น้อยกว่า 4 บริษัท จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบตามหมวดที่ 5 ได้ แต่ท่านยังคงสามารถเข้าดูข้อมูลในหมวดอื่นๆ (1-4 และ 6-8) ได้ตามปกติ ***


 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. (66-2) 345-1221-30 โทรสาร. (66-2) 345-1277-8
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 076560